Kallelse till årsmöte 2022 i Östberga Karateklubb 2022-03-26

Alla medlemmar i Östberga Karateklubb kallas härmed till årsmöte i Östberga Karateklubb. I år är planen att genomföra det som ett fysiskt möte på Östberga kulturhus lördagen 2022-03-26 11:00. Om det skulle behöva ändras av något skäl kommer vi att uppdatera här.

 • Tid – 2022-03-26 11:00
 • Plats – Östberga kulturhus

För att kunna planera vill vi att du som skall delta föranmäler detta en vecka innan årsmötet via vår Facebook-grupp.

Här nedan finns dagordningen för årsmötet och även dokument som hör till årsmötet.

DAGORDNING
Årsmöte i Östberga karateklubb – Okinawa Goju Ryu
Org. nummer: 802510-8799

2022-03-26 kl. 11.00. Mötesplats: Östberga kulturhus.

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) minst en (och maximalt två) revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) minst en (och maximalt två) ledamot i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
 15. Mötets avslutande.